ŠKOLY

Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1

Rektor vysoké školy: 
prof. ak. arch. Jiří Pelcl
Prorektorka pro věci studijní a výzkum: 
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
Prorektorka pro mezinárodní spolupráci
a styk školy s veřejností:
Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

Tel.: 251 098 111
http://www.vsup.cz
Uměleckoprůmyslová škola v Praze byla založena v roce 1885. Prvním ředitelem se stal architekt F. Schmoranz. Prvními odbornými školami byl sochařský ateliér vedený J. V. Myslbekem a malířský ateliér vedený F. Ženíškem. Součástí školy se stala i speciální škola uměleckořemeslného zpracování kovů. Od založení škola usilovala o postavení rovné vysokým školám, ale nepodařilo se jí to nejen v Rakousko-Uhersku, ale dokonce ani po vzniku samostatné Československé republiky přesto, že podrobný návrh na reformu školy a přeměnu na Vysokou školu pro dekorativní umění byl do všech rozpracován již v roce 1919 a v následujících letech na byla organizace školy a vlastní výuka srovnatelná s Akademií. Vysokou školou uměleckoprůmyslovou se stala až na základě zákona 53/46 Sb. v roce 1946, ale první tituly „akademický malíř“ a „akademický sochař“ udělila absolventům až na základě nového vysokoškolského zákona v roce 1957. Od začátku 90. let končí šestileté studium udělením akademického titulu Magistr umění/MgrA. Na magisterské studium navazuje doktorské studium. Absolventům je udělován akademický titul Ph.D.
Základními pedagogickými jednotkami školy jsou ateliéry. Ateliéry s příbuzným zaměřením a podobnými učebními programy tvoří pět kateder. Šestou katedrou je Katedra dějin umění a estetiky.

KATEDRA ARCHITEKTURY
Vedoucí katedry prof. ak. arch. Petr Keil

KATEDRA DESIGNU
Tajemník katedry Mgr.A. Richard JANOUŠEK

KATEDRA VOLNÉHO UMĚNÍ
Vedoucí katedry prof. ak. soch. Marian Karel
Ateliéry 
Sochařství I. 
Sochařství II.
Malba 
Tvorba konceptuální a intermediální 
Prostorová tvorba
Vedoucí ateliéru prof. ak. soch. Marian Karel
Odborný asistent Mgr.A. Daniel Hanzlík

KATEDRA UŽITÉHO UMĚNÍ
Vedoucí katedry prof. ak. soch. Vratislav Karel Novák
Ateliéry 
Sklo
Vedoucí ateliéru prof. ak. mal. Vladimír Kopecký
Odborný asistent ak. mal. Marián Volráb
Keramika a porcelán
Vedoucí ateliéru ak. soch. Pavel Knapek
Asistent ak. soch. Zdeněk Manina
Kov a šperk
Vedoucí ateliéru prof. ak. soch. Vratislav Karel Novák 
Odborný asistent M.A. Petr Vogel
Módní tvorba
Vedoucí ateliéru ak. mal Josef Ťapťuch
Asistent MgA. Jitka Pavlíková
Design oděvu a obuvi
Textilní tvorba

KATEDRA GRAFIKY
Vedoucí katedry doc. ak. mal. Rostislav Vaněk

KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ A ESTETIKY
Vedoucí katedry PhDr. Jan Rous

Absolventi ateliéru skla prof. Vladimíra Kopeckého

1990/1991: M.A. Hana Hančová, M.A. Jan Jelen; 1991/1992: Markéta Valen Burianová; 1992/1993: M.A. Eva Vlčková-Cvrčková, M.A. Markéta Glover-Menšová, M.A. Oto Macek; M.A. Lucie Rýdlová; 1993/1994: MgrA. Monika Sedláková, MgrA. Petr Stacho, MgrA. Magdalena Binas vel Binasiak; MgrA. Joanna Bober; 1994/1995: MgrA. Daniel Hanzlík; MgrA. Pavel Mrkus, MgrA. Jitka Petrová; 1995/1996: MgrA. Jana Voldřichová; 1996/1997: MgrA. Alena Matějková, MgrA. Stanislav Müller; 1997/1998: MgA. Halina Keilová, MgA. Petr Larva, MgA. Tomáš Plesl, MgA. Daniel Vagenknecht; 1998/1999: MgA. Filip Nízký, MgA. Ingrid Račková, MgA. Ilona Staňková; 1999/2000: MgA. Monika Havlíčková, MgA. Barbora Hölzlová, MgA. Lada Semecká, MgA. Radek Stehlík; 2000/2001: MgA. Libor Doležal, MgA. Milan Krajiček, MgA. Kristina Krotká, MgA. Václav Řezáč; 2001/2002: MgA. Martin Koválik, MgA. Kateřina Krausová.
Absolventi ateliéru skla v architektuře prof. Mariana Karla

1995/1996: MgrA. Markéta Dordová, MgrA. Martin Janda, MgrA. Martina Kulhavá, MgrA. Josef Marek, MgrA. Petr Palička, MgrA. Lenka Urbanová; 1996/1997: MgrA. Martin Krejzlík; 1997/1998: MgA. Somma Jakubčíková-Veselá, MgA. Jitka Jelínková; 1998/1999: MgA. David Suchopárek; 1999/2000: MgA. Michal Motyčka, MgA. Petr Stanický; 2000/2001: MgA. Anna Polanská; 2001/2002: MgA. Dalibor Milka.
Absolventi ateliéru keramiky a porcelánu prof. Václava Šeráka
1990/1991: M.A. Hana Novotná, M.A. Dalibor Worm; 1991/1992: M.A. Michal Jakeš, M.A. Petra Kapičáková; 1992/1993: M.A. Helena Fingerová; 1993/1994: MgrA. Miroslav Jakubčík, MgrA. Daniel Piršč, MgrA. Markéta Škopková, MgrA. Daniela Šuteková, MgrA. Karel Dvořák, MgrA. Dagmar Hrabalová-Smetanová; 1994/1995: MgrA. Jiří Hlušička, MgrA. Magda Jochcová; 1995/1996: MgrA. Petr Macek, MgrA. Zbyněk Úředníček, MgrA. Dita Zelená, MgrA. Martin Žourek; 1996/1997: MgrA. Šárka Bulčíková, MgrA. David Exner, MgrA. Liliana Števánková; 1997/1998: MgA. Zuzana Bernasovská, MgA. Markéta Findejsová-Brodinová, MgA. Dana Vilímová, MgA. Marek Vráblík; MgA. Karel Burian; 2000/2001: MgA. Libor Dobeš, MgA. Jiří Lomecký, MgA. Veronika Münsterová, MgA. Tereza Neumannová; 2001/2002: MgA. Dita Drahotuská, MgA. Petra Hlavičková, MgA. Iveta Pilařová, MgA. Gabriel Vach, MgA. Maxim Velčovský.

   

Vysoká škola chemicko-technologická

Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Rektor: Doc. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. 
Prorektor pro vědu a výzkum: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

http://www.vscht.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) je samostatnou vysokou školou od roku 1952. Před tím byla součástí Českého vysokého učení technického, jedné z nejstarších vysokých technických škol na světě. 
VŠCHT má pětileté, obhajobou diplomové práce, státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu inženýr chemie (Ing.) zakončené studium. Absolventům dále nabízí tříleté studium, po jehož absolvování a obhájení dizertační práce lze získat titul doktor (Ph.D.)
Vysokou školu chemicko-technologickou tvoří
- Fakulta chemické technologie
- Fakulta chemicko-inženýrská
- Fakulta potravinářské a biochemické technologie
- Fakulta technologie ochrany prostředí.
Fakulta chemické technologie má několik ústavů. Ústav skla a keramiky je jedním z nich.

Ústav skla a keramiky VŠCHT

Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Vedoucí ústavu: Doc. Ing. Aleš Helebrant, CSc. 
e-mail: ales.helebrant@vscht.cz
Tajemník ústavu: Ing. Jana Andertová, CSc.
e-mail: jana.andertova@vscht.cz

tel.: 224 354 123
fax.: 224 313 200
http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fcht/ustavy/usk.html

Ústav skla a keramiky, který je součástí Fakulty chemické technologie VŠCHT, byl založen roku 1909. Zakladatelem a prvním přednostou se stal Prof. Josef Burian (1873-1942), první profesor pro obor skla a keramiky na ČVUT. Roku 1920 byl ústav začleněn do fakulty chemicko-technologického inženýrství ČVUT. Roku 1938 se stal jeho správcem Prof. Rudolf Bárta (1897-1985) a v jeho čele zůstal až do roku 1958. Po založení VŠCHT byl ústav přejmenovám na Katedru technologie silikátů a roku 1991 na Ústav skla a keramiky. Po prof. Bártovi stáli v jeho čele Prof. Jaroslav Staněk (1914-1997), Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. (*1939) a Prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc.
Ústav skla a keramiky poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti chemie a technologie skla, keramiky a anorganických pojiv. Absolventi pětiletého studijního programu Chemie a technologie materiálů, oboru Chemie a technologie anorganických materiálů získávají titul inženýr chemie (Ing.). Uplatňují se na místech vyžadujících činnost výzkumnou, technicko-inženýrskou, manažerskou i komerční. Dále Ústav nabízí studium ve stejnojmenném tříletém doktorském studijním programu. V něm lze po obhájení dizertační práce získat titul doktor (Ph.D.). Kontakty s univerzitami a výzkumnými pracovišti ve Francii, Německu a USA umožňují část studia absolvovat v zahraničí. Ústav spolupracuje také s Ústavem chemie skelných a keramických materiálů AV ČR, Katedrou technologie výroby stavebních hmot Stavební fakulty VUT v Brně, Katedrou sklářských a keramických strojů Technické univerzity v Liberci aj.
   

Technická univerzita v Liberci

Hálkova 6 
461 17 Liberec
tel.: 485 351 111
http://www.vslib.cz

Rektor: Prof. Vojtěch Konopa, CSc.
Prorektor pro vědu a výzkum:
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.

Fakulta strojní

Děkan: Doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc.
Sekretariát fakulty
tel.: 485 353 221
http://www.fs.vslib.cz

Katedra sklářských a keramických strojů

Hálkova 6, lokalizace: Komenského 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. František Novotný, CSc.
tel.: 485 354 102
e-mail: frantisek.novotny@vslib.cz
http://www.ksk.vslib.cz

Katedra sklářských a keramických strojů je jednou z kateder strojní fakulty Technické univerzity (dříve Vysoké školy strojní a textilní) v Liberci. Založena byla roku 1963. Vychovává strojní inženýry specializované na konstrukci a provoz strojů a zařízení pro sklářský a keramický průmysl. Svým zaměřením je výjimečná nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Absolventi katedry získají ucelené teoretické a aplikační znalosti z konstrukce strojů, širokou schopnost efektivní aplikace výpočetní techniky při konstrukční práci a v procesech simulace a řízení technologických procesů. Studium vrcholí vypracováním diplomové práce, jejíž téma zpravidla řeší aktuální problém konkrétní sklářské, resp. keramické firmy, státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu inženýr (Ing.). Absolventům otevírají znalosti technologie a konstrukce speciálních strojů a zařízení cestu k uplatnění ve sklářském a keramickém průmyslu. 
Katedra zajišťuje také postgraduální doktorantské studium (Ph.D.).

Vědecko výzkumné aktivity Katedry:
° Konstrukce strojů a zařízení pro sklářský průmysl
° Provozní a modelový monitoring procesu strojního tvarování skloviny
° Numerická simulace rozložení teplotních polí a procesů tvarování skloviny a následné manipulace s výrobky na teplém konci výrobní linky
° Optimalizace procesu tvarování skloviny
° Konstrukce manipulačních zařízení a průmyslových robotů
° Optimalizace manipulačních toků
° Návrhy a optimalizace efektorů a periferií pro manipulaci se sklem
° Aplikace fraktálové geometrie pro monitorování jakosti produkce a řízení technologických procesů
° Popis vad skla pomocí fraktálové geometrie
° C - technologie

   

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Havlíčkova 57
471 14 Kamenický Šenov

Ředitel školy: akad. sochař Pavel Werner

Tel.: 487 764 965
Fax.: 487 764 964
e-mail: supss@clnet.cz
http://www.vilik.cz

Nejstarší odborná škola sklářská ve střední Evropě. Založena byla v roce 1856, když volně navázala na zdejší nedělní školu kreslení, fungující již od roku 1839. V roce 1945 nahradili německé učitele mladí čeští výtvarníci a brzy dosáhli pozoruhodných výsledků. Přesto byla škola počátkem 50. let 20. století zrušena, ale v roce 1957 obnovena jako pobočka Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru. Roku 1961 se osamostatnila jako Střední průmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, od roku 1981 je Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou. Studium je čtyřleté, zakončené maturitou. K přednostem odborné a praktické výuky patří, že se v jejím průběhu žáci seznámí i s dalšími tradičními i netradičními sklářskými technikami a technologie (hutní tvarování skla, tavená skleněná plastika, foukání u kahanu, vitrografie).
   

Střední průmyslová škola sklářská
a Vyšší odborná škola sklářská

Wolkerova 316
473 01 Nový Bor

Ředitel školy: Mgr. Pavel Zatloukal

Tel.: 487 712 211, 487 712 212
Fax: 487 712 228
e-mail: info@vos-sps.cz
http://www.vos-sps.cz

Sklářská škola v Novém Boru byla založena v roce 1870. Když při ní byla kolem roku 1910 vybudována a zprovozněna sklářská huť a výzkumný ústav, stala se prvním komplexním odborným sklářským učilištěm na světě. V polovině 30. let vzniklo na škole české oddělení. V roce 1945 německé učitele nahradili Češi a záhy dosáhli pozoruhodných výsledků. Přesto byla počátkem 50. let výtvarně orientovaná sklářská škola v Novém Boru zrušena a do budovy se přestěhovala na sklářskou technologii zaměřená průmyslová škola z Chřibské. Koncem 50. let byla v Kamenickém Šenově zřízena pobočka sklářské školy v Novém Boru pro malování a broušení skla a tvorbu osvětlovadel. Když se šenovská škola osamostatnila, podařilo se na Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru založit oddělení pro hutní tvarování skla (1964) a koncem 80. let rozšířit výuku o malování a broušení skla. Počátkem 90. let škola získala sklářskou huť pro výuku svých žáků hutního oddělení a výrobu skleněných polotovarů pro vlastní oddělení výtvarného zušlechťování skla. 
Studium na škole je čtyřleté, zakončené maturitou.
Škola má dvě větve, jedna je zaměřena na 
a) technologii skla,
druhá na 
b) výtvarné zpracování skla v odděleních
- hutní tvarování skla
- broušení a vzorování broušeného skla
- malování a leptání skla.
Od roku 1996 je nedílnou součástí sklářské školy
Vyšší odborná škola sklářská
s tříletým pomaturitním studiem v oborech
- tvorba uměleckého skla
- výtvarné zpracování skla
- uměleckořemeslné zpracování skla
   

Střední odborné učiliště sklářské
a Odborné učiliště

Revoluční 500
473 01 Nový Bor

Střední odborné učiliště sklářské bylo 1. ledna 2004 sloučeno s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední průmyslovou školou sklářskou v Novém Boru
http://www.sous.clnet.cz

Je první českou a patrně také evropskou základní odbornou školou sklářskou, zaměřenou na výuku malířů, brusičů a rytců skla. Založena byla v Novém Boru roku 1947 generálním ředitelstvím Československých závodů sklářských, rok po založení školní sklářské hutě v Chřibské. V roce 1959 byla samostatná výuka foukačů skla v Chřibské zastavena a obor zařazen do výukového programu školy v Novém Boru. 
V roce 2001 byla při Středním odborném učilišti sklářském vybudována a do provozu uvedena školní sklářská huť (před tím probíhala výuka sklářů v provozech Crystalexu). 
Škola má
a) tříleté učební obory
- malíř skla a keramiky - malba skla
- brusič skla - vybrušování
- brusič skla - zabrušování a obrušování
- rytí skla
- foukač dutého a lisovaného skla
- sklář - výrobce forem
b) čtyřleté maturitou zakončené obory
- uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování
- uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
- uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
- uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže
c) tříletý učební obor „výroba dutého skla“ pro chlapce z 9. tříd zvláštních škol,
d) dvouletý učební obor „zušlechťování skla“ pro žáky 9. tříd zvláštních škol,
e) dvouleté denní a tříleté večerní či dálkové studium v oborech 
- sklářský průmysl - výroba skla (foukači) 
- sklářský průmysl - zušlechťování skla (malíři, hranaři, kuliči a rytci skla)“.
   

Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště

Sázavská 547
582 91 Světlá nad Sázavou
Ředitel: Ing. Jindřich Vodička
Tel.: 569 432 230
Fax: 569 432 231
e-mail: skola@vossvetla.cz
http://www.vossvetla.cz

Škola má 
a) tříleté učební obory
- brusič skla pro vybrušování - kulič
- brusič skla pro obrušování a zabrušování - hranař
- sklář pro duté a lisované sklo - foukač
- strojník sklářských automatů
b) čtyřleté obory zakončené maturitou
- technologie skla
- management ve sklářství
c) sklářský průmysl - nástavbové studium pro absolventy tříletých sklářských oborů
d) tříleté vyšší odborné studium
   

Střední odborná škola technická
a Střední odborné učiliště sklářské Glaverbel Czech a.s.

Rooseveltovo nám. 5
415 03 Teplice III

Ředitel: JUDr. Josef Dvořák

Tel.: 417 502 514
e-mail: gusost@mbox.vol.cz
http://www.erudio.cz.GUSOST

Škola byla založena roku 1949 jako Závodní učňovská škola skláren Inwald, později Obalového a lisovaného skla v Dubí. V roce 1964 se sloučila s učilištěm n.p. Ploché sklo v Teplicích. Roku 1978 se stal jejím zřizovatelem Sklo Union a provozovatelem Sklotas Teplice. V roce 1988 se škola přestěhovala do Teplic-Řetenic, kde je její hlavní budova dodnes. K 1. lednu 1991 se stala součástí a.s. Glavunion. V polovině roku byla vyčleněna a proměněna v nestátní (firemní) odborné sklářské učiliště a.s. Roku 1994 byla škola zařazena mezi dvacet škol experimentálně ověřujících tzv. postupně orientující vzdělávání v rámci programu PHARE a o rok později při ní byla zřízena Střední odborná škola technická se zaměřením na elektrotechniku, automatizaci, sklářství, keramiku a management. Připravuje absolventy pro a. s. Glaverbel Czech, Avirunion Dubí, Český porcelán Dubí, Keramické závody Teplice, Royal Dux Bohemia Duchcov aj. organizace. Organizuje rekvalifikační a jazykové kurzy. 
Střední odborné učiliště sklářské
a) čtyřleté studijní obory s maturitou:
- mechanik-elektrotechnik pro automatizační techniku
- mechanik-operátor sklářských strojů
- technologie výroby keramiky a porcelánu
b) tříleté učební obory s výučním listem
- elektromechanik pro rozvodná zařízení 
- elektromechanik pro stroje a zařízení
- mechanik opravář pro stroje a zařízení
- malíř-malířka pro sklo a porcelán
- keramik-keramička pro porcelán a keramiku
- strojník pro duté sklo
- sklář pro lisované sklo
- technicko-administrativní pracovník (s možností pokračovat ve studiu na SOŠT v oboru management obchodu nebo podnikové hospodaření)
Střední odborná škola technická:
a) čtyřleté studijní obory s maturitou
- zařízení silnoproudé elektrotechniky
- slaboproudá elektrotechnika
- elektrotechnika
- management obchodu
- podnikové hospodářství
- informační technologie se zaměřením „Aplikace osobních počítačů“ (v ČR lze tento obor studovat pouze na 10 školách)
b) možnosti dalšího studia pro absolventy učebních oborů
- keramický průmysl
- sklářský průmysl
- elektrotechnika
   

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
a Střední odborné učiliště sklářské

Zašovská 603
757 01 Valašské Meziříčí

Ředitelka školy: Mgr. Olga Hofmannová

tel.: 571 621 466, 571 613 203
fax: 571 621 001
e-mail: jkubenova@sklarskaskola.cz
http://www.sklarskaskola.cz

Nejmladší uměleckoprůmyslová sklářská škola a důležité středisko odborného sklářského vzdělávání na Moravě. Vznikla v padesátých letech jako odborné sklářské učiliště a průběžně reagovala na potřeby vzdělávání ve sklářských učebních, řemeslných a uměleckých oborech v regionu. Nyní zajišťuje také uměleckou přípravu studentů v ateliérech zaměřených na výtvarnou přípravu, hutní tvarování skla, design skla, malování a tvarování skla, pískování skla, modelování, kresbu a malbu. Nedílnou součástí školního provozu je moderní sklářská huť a školní laboratoř (GLASS CENTRUM).
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská má dva čtyřleté maturitní zkouškou zakončené obory:
Výtvarné zpracování skla
- hutní tvarování skla
- tvarování, malování a leptání skla
Střední odborné učiliště sklářské má
a) čtyřleté maturitní zkouškou zakončené obory:
Uměleckořemeslné zpracování skla
- hutní tvarování
- broušení a rytí skla
- malování skla
b) tříleté závěrečnou zkouškou zakončené učební obory
- sklář (duté a lisované sklo, výroba forem, výroba ozdobných předmětů)
- brusič skla (zabrušování a obrušování, vybrušování)
- malíř skla a keramiky
c) tříleté maturitní zkouškou zakončené dálkové nástavbové na sklářský průmysl zaměřené studium
- výroba skla
- zušlechťování skla
GLASS CENTRUM
- se účastní výzkumu a vývoje nových sklářských technologií,
- poskytuje odborné a poradenské služby malým a středním sklářským firmám,
- pořádá vzdělávací semináře, kurzy, konference, rekvalifikace a zabývá se publikační činností.
   

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Smetanovo zátiší 470
468 22 Železný Brod

Ředitelka školy: akad. sochařka Zdeňka Laštovičková

Tel.+Fax: 483 389 284
e-mail: supsszb@iol.cz
http://www.supss.cz

První česká sklářská škola byla v Železném Brodě založena roku 1920 a rozhodujícím způsobem se zasloužila jak o vybudování dalšího střediska sklářské výroby v horním Pojizeří, tak o prosazení nové orientace české výtvarně orientované sklářské výroby jak ve 30. letech, kdy se z některých absolventů školy stali úspěšní sklářští podnikatelé, tak v 50. letech, kdy škola přispěla k technologickému a výtvarnému vývoji některých tradičních a zejména nových (tavená skleněná plastika) technologií.
Studium na škole je čtyřleté, zakončené maturitou.
Výuka probíhá ve dvou oborech.
1. Škola chemicko-technologická
2. Škola výtvarná se specializovaným oddělením pro
- hutní tvarování skla
- modelářství lisovaného skla
- broušení a vzorování broušeného skla
- tvarování, malování a leptání skla
- rytí skla
- tvorbu a výrobu skleněných figurek
- vzorkařství skleněné bižuterie
   

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola

Horní nám. 1 
466 80 Jablonec nad Nisou

Ředitel školy: akad. sochař Jiří Dostál

Tel.: 483 312 805
e-mail: sups-vos@pvtnet.cz
http://web.vilik.cz/sups/

Předchůdkyně Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci n. N. byla založena již roku 1880. Od svého vzniku vychovávala odborníky pro rychle se rozvíjející bižuterní výrobu, ale z absolventů byli jak znamenití řemeslníci a úspěšní podnikatelé, tak uznávaní malíři a grafici, šperkaři a zejména sochaři-medailéři. Nepřijímala české studenty. V září 1945 začali na škole učit čeští pedagogové, ale začátkem 50. let byla zrušena. Roku 1953 vznikla v Jablonci n. N. Střední průmyslová škola zaměřená na všeobecné strojírenství a o rok později rozšířena o bižuterní větev. V září 1991 získaly obě větve střední průmyslové školy právní subjektivitu. Tak vznikla 
- Střední průmyslová škola strojnická
- a Střední uměleckoprůmyslová škola (bižuterní). Při ní bylo v roce 1995 zahájeno dvouleté denní pomaturitní specializační studium v oboru ražená medaile a mince. O rok později se z něj stala Vyšší odborná škola. 
Střední uměleckoprůmyslová škola 
má čtyřleté maturitou zakončené studium v oborech 
- tvarování a rytectví raznic 
- pasířství 
- povrchové zušlechťování 
- uměleckoprůmyslové zpracování kovů 
Vyšší odborná škola 
má dvouleté pomaturitní studium v oboru 
- ražená medaile a mince
   

Střední odborná škola
Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Ředitel školy: Mgr. František Lufinka

Tel.: 483 443 248 (sekret.)
Tel.: 483 320 803 (řed.)
Fax: 483 320 803
e-mail: lufinkaf@seznam.cz

Škola byla založena v roce 1955 jako základní odborná škola pro jablonecký bižuterní průmysl. Později k ní byla připojena základní odborná škola pro výuku foukačů laboratorního skla a postupně byla výuka na ní rozšiřována jak o další bižuterní, sklářské a šperkařské učební obory, tak o tkalcovství, krejčovství, truhlářství, zednictví a veřejné stravování. Z Lučan nad Nisou se škola přestěhovala do Jablonce nad Nisou, kde pro ni byl ve druhé polovině 80. let vybudován moderní komplex učeben a dílen.
Škola sdružuje
1. Střední odborné učiliště 
a) tříleté učební obory s výučním listem:
- úpravář kovů - pokovování
- sklář - foukač dutého a lisovaného skla
- sklář - foukač technického skla a vánočních ozdob 
- brusič skla - zabrušování a obrušování
- brusič skla - vybrušování
- výrobce skleněné bižuterie (mačkání, vinutí figurek a vinutí skleněných perlí)
- výrobce kovové bižuterie (pasířství)
- zlatník a klenotník
dále:
- kuchař - číšník pro pohostinství
b) dvouleté denní nástavbové studium s maturitou:
- podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné umělecké výroby (zlatnictví)
- podnikání v oborech obchodu a služeb (kuchař a číšník)
2. Učiliště
Dvouleté denní studium v oborech
- bižuterní výroba
- stavební výroba
3. Střední odborná škola
a) dvouleté denní nástavbové studium s maturitou v oboru:
- podnikání v technických povolání - pro všechny sklářské a bižuterní obory
b) čtyřleté denní studium s maturitou:
- management technické chemie silikátů
4. Odborné učiliště
Tříleté denní studium pro absolventy zvláštních škol v oboru:
- zednické práce
5. Praktická tříletá škola pro handicapované absolventy základních škol.
   

Střední průmyslová škola keramická

Písecká 203
391 65 Bechyně

tel: 381 213 121
fax: 381 213 079
e-mail: spsk@mbox.vol.cz
http://www.volweb.cz/spsk
Byla založena v roce 1884 jako první česká keramická škola. Protože navázala na místní tradice hrnčířství a kamnářství, jako první byl na škole zřízen kamnářský obor. K němu přibyl roku 1885 obor umělecké hrnčířství a roku 1889 obor keramické malby. V roce 1951 bylo dosavadní tříleté studium nahrazeno čtyřletým studiem s maturitou a zároveň by celý studijní program školy reorganizován.
V současnosti má škola čtyřleté maturitou zakončené studium v oborech
- výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
- technologie keramiky
- analytická chemie
Škola nabízí také další služby, např.
- laboratorní a technologické zkoušky materiálů
- zakázkovou výrobu keramiky, modelů a forem
- poradenství v keramice
Je spolupořadatel mezinárodních keramických sympozií v Bechyni.
   

Střední odborné učiliště

U Klubu 302
330 12 Horní Bříza

Nabízí 
1. tříleté učební obory pro absolventy základních škol
- keramik (keramička)
- zámečník
- elektromechanik
- klempíř
2. tříleté učební obory pro absolventy zvláštních škol
- keramické práce
3. dvouleté učební obory pro absolventy s neukončenou zákl. školou
- strojírenská výroba
- elektrotechnická výroba
- keramická výroba
4. dvouletou denní nástavbu s maturitou pro absolventy tříletých učebních oborů:
- podnikání v oborech strojírenství
- podnikání v oborech elektrotechniky
- podnikání v oborech technické chemie silikátů
   

Střední průmyslová škola keramická

Nám. 17. listopadu 12
360 05 Karlovy Vary

Škola má čtyřleté maturitou zakončené studium v oborech
- výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
- propagační výtvarnictví
- technologie keramiky
- analytická chemie (osnovy totožné se SPŠ chemickými)
- stavebnictví (osnovy totožné se SPŠ stavebními)
   

Střední odborné učiliště keramické

Závodu míru 144
360 17 Karlovy Vary

Nabízí tříleté učební obory
- malíř skla a keramiky
- keramik - modelář
- keramik pro porcelán a keramiku
- sklář pro duté a lisované sklo
- brusič pro vybrušování skla
Dvouleté nástavbové studium pro absolventy příbuzných učebních oborů umožňující úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oboru
- keramický průmysl
   

Střední odborné učiliště

Mládežnická 430
679 63 Velké Opatovice

Nabízí tříleté učební obory
- umělecký keramik
- keramik pro porcelán a keramiku
Dále nabízí vyučení v oborech
- elektromechanik pro rozvodná zařízení
- mechanik opravář pro stroje a zařízení
- automechanik
- klempíř
- instalatér
- zedník
   

Střední uměleckoprůmyslová škola

Skálova 373
511 01 Turnov

Založena jako odborná škola pro broušení drahokamů v roce 1884. O rok později byl otevřen na broušení drahokamů navazující obor zasazování drahokamů a konečně v roce 1887 samostatný obor rytí drahokamů (glyptika). V roce 1940 byl školní výukový program rozšířen o rytí kovů. Po reorganizaci školy v roce 1946 se tříleté studium změnilo na čtyřleté a bylo zakončeno maturitou. V roce 1954 bylo ke stávajícím oborům přičleněno umělecké kovářství a zámečnictví a v roce 1994 umělecké odlévání. Od 70. let dodnes se škola v Turnově podílí na pořádání mezinárodních šperkařských sympozií.
Škola má čtyřleté maturitou zakončené studium v oborech:
- broušení a rytí drahých kamenů
- zlatnictví a stříbrnictví
- plošné a plastické rytí kovů
- umělecké kovářství a zámečnictví
- umělecké odlévání
   

Střední soukromá umělecká škola

Čihalíkova 26
715 00 Ostrava - Michálkovice

tel/fax: 596 231 536
            596 231 762
e-mail: sekretariat@ssuso.cz

Střední soukromá umělecká škola v Ostravě vznikla v roce 1993. Studium na ní je čtyřleté, denní, zakončené maturitou v oboru
- výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se zaměřením na zlatnictví a stříbrnictví, práci ve zlatnických dílnách a obchodech. Škola své žáky připravuje také na samostatnou podnikatelskou činnost, případně ke studiu na vysokých školách. 
Odbornou výuku zajišťují umělci ostravského regionu. Nejlepšími studentskými pracemi jsou obesílány různé výstavy a škola se účastní také dalších kulturních akcí v regionu, např. mezinárodního kovářského sympozia Hefaiston na hradě Helfštýně.